Makale: Kurumsal Yenileşim (İnovasyon) Yönetimi

Yenileşim Kültürü, firmaların sahip olduğu ortalama sektörel teknoloji yapısı, ülkenin rekabet gücünü belirleyen bir faktör haline gelir. Şirketlerin İNOVASYON stratejilerinin uluslararası piyasalara entegre olabilmesi, ülkelerin teknoloji ve ürün yaratabilme veya teknoloji-know how,lisans transfer gücüne bağlıdır. Teknoloji ve ürün yaratmak, ülkenin kamu ve özel sektör -üniversiteler dahil- beyin sermayesinin niteliğine bağlı iken, teknoloji transferi ülke şirketlerinin ve kamunun finansal öz kaynakları ve uluslararası piyasalardaki kredibilitesi ile orantılıdır. Şirketlerin teknolojisinin gelişmesi ;ar-ge departmanın yenileşim yeteneği yanında, üretim yeterliliğine, finansal ve pazarlama desteği ile yenileşimci fikirlere değer veren inovasyon mühendisliği - i.k. değil- uygulamalarında yatar.

UBS STRATEJİ VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ CAHİT GÜNAYDINA bu konudaki sorularımızı yönelttik. 
SORU: Şirketlerimiz niçin yenileşim stratejileri geliştirmeli? 
Rekabet gücünü artırmak, maliyetleri düşürmek, teslimat süresini kısaltmak, ürün kalitesini uluslar arası-ISO- standartlara uyumlu hale getirmek, esnek-Toyota- üretim sistemleri kurmak, uluslararası pazarlara uyum sağlamak, dünya çapında marka olmak, yeni ürün ve teknoloji yaratmak, patent almak kısaca sürdürebilir bir rekabet gücü için yenileşim stratejileri geliştirmelidir.

SORU: Teknoloji inovasyon stratejilerinin önemi nedir?
Teknoloji yönetimi, ürün ve proses teknolojileri olmak üzere iki gruba ayrılır. Ürün teknolojisi yeni ürün geliştirme ve ar-ge yeteneğini belirleyen şirketin temel karakterini belirler. Proses teknolojisi ise üretimde kullandığımız yöntem ve ekipmanların niteliğini gösterir. Proses teknolojisinin kalite seviyesi kontrol teknikleri ve sürekli gelişme çalışmaları ile yükseltilebilir. Ayrıca yapılan metod geliştirme ve iş analizi çalışmaları standart zamanları düşürerek firmanın teslimat hızını artırırken, maliyet avantajı da sağlar. Kalite standardının yükseltilmesi, maliyet avantajı ve teslimat sürelerinde iyileşmeler, proses teknolojisi şirketin rekabet gücünü artıran parametreler haline getirir. Fakat bu parametrelerdeki gelişmeler başlangıç da büyük adımlar şeklinde gerçekleştirilirken, daha sonra küçük adımlar halinde devam eder. İşte bu son noktalar sizin ürün teknolojisinin kullanım ömrünün tamamlandığı ve ciddi teknolojik yatırımlar veya modernizasyon projeleri geliştirmek gereğini işaret eder.

Teknolojik değişimler her endüstri dalında yapılan buluşlar ve sistem gelişmeleri ile kendine özgü teknolojiler yaratmaktadır. Bazı tezgâh ve makine sistemleri geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Örneğin metal sanayisinin üretim teknolojilerine şöyle kısa bir bakış yapalım. NC-nümerik kontrollü tezgâhların 1960 lı yıllarda önce uçak sanayisinde kullanılmaya başlarken, ilerideki yıllarda ülkemizde ve dünyada beyaz eşya imalatçılarından otomotiv sanayisine kadar kullanılarak yaygınlaşmıştır. NC tezgâhlarının gelişerek, işleme merkezleri ve CNC tezgâhları ile bilgisayar desteğinde üretim yapabilmesi işleme toleranslarında hassaslık sağlarken, üretim süreçlerinde büyük iyileşmeler görülmüştür. Bu süreç insana bağlı hataları minimize ederek aynı standart ve kalitede, herhangi bir ülkede makine, otomotiv, beyaz eşya parçalarının üretilmesine olanak sağlamıştır. Bir başka bir deyişle herhangi bir otomotiv parçasını tüm dünyaya ihraç etme şansınız kullandığınız ürün ve proses teknolojisinin seviyesine bağlıdır.Üniversal, klasik tezgâhlarınız ile dünyanın en yetenekli ustasına sahip olsanız bile ihracat şansınız oldukça azdır. Sanayi ye robotların girme süreci işçilik maliyetlerini düşürürken, size dünya çapında bir üretim hızı kazandırmakta ve 24 saat kesintisiz üretim yapma imkanı tanımaktadır. Örneğin kaynak robotları kullanan otomotiv sanayisinde, kaynak emniyeti uluslararası standartlarda yapılırken, robot yatırımının geri dönüş süresi kapasiteyi tam kullanabilme miktarlarına göre oldukça kısalmaktadır. Bildiğiniz gibi ülkemizde işçilik ücretleri artık tek başına rekabet sağlayıcı faktörlerden biri değildir.CAD bilgisayar destekli tasarım, CAE bilgisayar destekli mühendislik, CAPP bilgisayar destekli proses planlama teknikleri yeni ürün geliştirme, test etme, modifikasyon süreçlerini oldukça hızlandırmıştır. Hücre imalat sistemleri malzeme hareketlerini kısaltırken, esnek üretim sistemleri firmaların ürün çeşidini değiştirirken set-up sürelerinde avantajlar sağlamaktadır. Üretim sistemlerinin otomasyonu, hidropnömatik tekniklerin yardımıyla planlama ve kontrolü kolaylaştırırken, CIM bilgisayar entegrasyonlu üretim, geleceğin fabrikalarını bize göstermektedir. Hizmet teknolojisi, ofis otomasyonu ve internet sayesinde yeni ekonomi tanımlarına gereksinim duyarken, yenileşim stratejileri hiç bugünkü kadar önemli olmamıştı. Guru larında dediği gibi pazarlama ve inovasyon dışındaki herşey maliyettir.

SORU: Yeni Dünya düzeninde yatırımları nasıl değerlendireceğiz? 
TOYOTA üretim sistemleri, otomasyon yatırımları veya bilgi işlem sistemlerinin kurulması gibi modern teknoloji yatırımları oldukça büyük miktarlarda sermaye gerektirir. Yatırımınız için ideal şartlarda kredi kaynağı bulduğunuzu varsaysak bile teknolojiyi satın almadan önce finansal ve stratejik açıdan dikkatlice incelemenizde büyük fayda vardır. Japonların bir yatırıma 5 yıl önce karar verip, aynı süreç de tüm varsayım ve parametreleri test ederek çok zor karar verdikleri ama karar verdikleri zaman 5 ay içinde o fabrika veya sistemi kurdukları anlatılır.

 Yatırımın değerlendirilmesinde, özellikle yeni bir ürün için teknoloji seçiminde işçilik maliyetlerin düşmesi, üretim kalitesinin yükseltilmesi, üretim sürelerinin kısaltılması ve üretim operasyonlarında esnekliğin artırılması gibi parametreleri iyi hesaplamak gerekir. Seçilen teknolojide yapılan buluş ve gelişmelerin hızının, yatırım yapıldığı dönemdeki teknik ve ekonomik avantajları, sağlayacağı katma değere göre analiz edilmelidir. Örneğin bilgi teknolojisi alanında seçilen bir BT sistemi teknolojik ömrü 16 ay seviyelerindedir. Metal sanayisinde seçilen CAD, CAM gibi bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemleri tüm teknik spesifikasyonları karşılarken, yeterli sipariş alamama durumunda ciddi bir kapasite fazlalılığı ve yatırımın geri dönüş süresinde büyük yanılgılar ile baş başa kalabilirsiniz. Teknoloji seçim etmenleri: işçilik maliyetinde azalma, malzeme maliyeti, demirbaş maliyeti, dağıtım ve lojistik alanlarındaki maliyetlerin değişimi , kalite maliyeti, bakım, enerji maliyeti, üretim sürelerindeki azalma nedeniyle malzeme devir hızındaki artış miktarları ve sanayi dalına bağlı özel faktörler olarak sıralanabilir. Ancak yeni teknolojiyi kullanırken bazı riskleri de dikkate almak gerekir.

Bu riskler; teknolojinin yenilenme süreci tahminlerinizden önce olabilir. Teknolojiyi uygularken gerek tesisatta, gerek üretim kalitesinde sorunlar yaşanabilir. Yeni teknoloji sistemleri organizasyonu değiştirdiğinden, çalışanlardan ciddi direnç alabilir. Kullanılan teknoloji çevre sorunları yaratabilir. Müşteri tercihi pazar payı artış beklentilerinizi karşılayamayabilir. Sonuç olarak teknoloji yönetim başarısı ülkelerin rekabet gücünü OECD ülkeleri seviyesine taşımaktadır.

YENİ DÜNYA EKONOMİK DÜZENİNDE ülkeler,VE ŞİRKET ler teknoloji yaratan ve teknoloji kullanan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Batı hızla teknoloji yoğun sektörlere kayarken, emek yoğun sektörlerin katma değeri hızla düşmektedir. Geleceğin sektörleri olarak bilgi teknolojisi, elektronik, iletişim, biyoteknoloji, süper iletkenler, yeni malzemeler, yazılım, robot-otomasyon teknolojisi gösterilmektedir. Gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründeki istihdam sanayide çalışan kesime göre hızla artarken, beyin gücü artık bir entelektüel sermaye olarak algılanmakta ve dünya beyinler arası rekabet yarışı pistine dönüşmektedir. Sektörel bazda teknoloji transferi yaparken uluslar arası ortaklar ile yeni pazarlara erişme stratejisi ile teknoloji yönetiminde uzmanlaşmak gerekmektedir.

İnovasyon mühendisliği tekniklerini kullanan teknoparklar, teknik geliştirme merkezleri, arge şirketleri ile TUBITAK, TTGV vb. kurumların arge desteği ile teknoloji ve ürün yaratmak ve know-how ihraç etmek inovasyon çağının gerekleridir.

Bilgi çağının sürüdürülebilir rekabet gücü ve yeni dünya ekonomik sisteminin ana fikri; inovatif liderleri bulan, destekleyen, ekonomik değeri olan projeler ile bilim atmosferi yaratacak yenileşim stratejilerini geliştirebilmektir.

SORU : Açık Yenileşim ağı nedir? 
Açık yenileşim kavramı son yıllarda çok sözü edilen bir kavram olmakla birlikte aslında çok yeni bir kavram değildir. İkinci dünya savaşı sıralarında ve takip eden yıllarda araştırmaların çoğu araştırma sonucu çıktıyı ticarileştiren yapılarda gerçekleştiriliyordu.

Bu yıllar "kapalı yenileşim" dönemi olarak da adlandırılır. Kurumlar ya da firmalar araştırma çalışmaları konusunda çok koruyucuydular. Araştırma parklarının çevresi duvarlarla örülüydü ve buluşlar paylaşılmazdı.

Daha sonraki yıllarda yenileşimin artan maliyeti, ürünlerin pazar ömürlerinin kısalığı, mobil ve iyi eğitilmiş insangücü, ehil üniversiteler, bilginin farklı kaynaklardan edinebilirliği ve risk sermayesi mekanizmalarının varlığı türündeki değişkenler kapalı yenileşim modelinin başarısını zayıflatmaya başladı.

Çeşitli çevrelerde ve ülkelerde açık yenileşim 21.yüzyılda başarı elde etmek için temel bir unsur olarak kabul görmektedir. "Verimlilik" kavramı bunun önemli nedenlerinden biridir. Kısalan ürün ömürleri ve bunun sonucu ürün gelirlerindeki düşüş nedeniyle firmalar, artan Ar-Ge maliyetlerini gerekçelendirmekte zorlanmaktadırlar. 

Açık yenileşim ile Ar-Ge ya da ürün geliştirme maliyetleri paylaşılmakta ve yeni pazarlara hızlı açılım ile gelir artışı sağlanabilmektedir. İkinci bir neden tek başına hiçbir firmanın herşeyi bilmesinin artık beklenemeyeceğidir. Bir diğer neden de ortak yenileşim için yetkinlikleri biraraya getirmek üzere oluşturulan "yaratıcı ağlar"ın, ağ yapıların öneminin ve popülerliğinin gittikçe artmasıdır. bir dünyada firmaların sadece kendi araştırma faaliyetlerine bağlı kalamamaları ve bunun yerine dış kaynaklara örneğin lisans anlaşmaları ya da patent satın almaları gibi firma dışı kaynaklara yönlenmek zorunda olmalarıdır. Açık İnovasyonun aksine, Kapalı İnovasyon bilginin büyük çoğunluğunun ya da tamamının çok sınırlı dış kaynak kullanımı ile tamamen iç kaynaklar ile elde edilmesidir.

SORU: innovation CHECK-UP---- kurumsal yenileşim testi FİRMANIZIN YENİLEŞİME AÇIK MI? 
1. Açık bir yenileşim stratejiniz var mı?
2. Bütün çalışanlar yenileşim stratejimizden haberdar mı?
3. Bütün çalışanlar yenileşim stratejisine nasıl katkıda bulunacaklarını biliyorlar mı?
4. Çalışanlar arge ve teknoloji yönetiminde yenileşim stratejilerikonusunda eğitildiler mi?
5. Organizasyon içerisinde şahısların ve ekiplerin kullanabilecekleri yenileşim atölyesi -i-lab - var mı?
6. Tüm organizasyon kademelerinde yenileşim için zaman ayrılıyor mu?
7. Müşteriler açık yenileşim kaynaklarınıza dahil mi
8. Müşteri olmayanların açık yenileşim önerilerini topluyormusunuz, sosyal ağlar ile
9. Ortaklar ve tedarikçiler yenileşim sürecine katkıda bulunuyorlar mı?
10. Yenileşim hedefleri içerisinde bulunan ürünleri, süreçleri kapsayan dengeli bir yenileşim portföyümüz var mı?
11. Artan, kademeli ve sistem yenileşim örnekleriniz var mı
12. Yukarıdan aşağıya yenileşim projeleri ve gelişimi öngören yenileşimci fikirleri kapsayan dengeli bir portföyümüz bulunuyor mu?
13. Yenileşim Projeleri fikir düzeyinden uygulamaya ve sonuçta ticarileştirmeye sistematik bir sürece sahip miyiz?
14. Çalışanlar yetkilendirilerek ve yöneticiler gerekli kaynaklarla teçhiz edilerek üst yönetimin müsadesine ihtiyaç olmadan bölgesel yenileşim projelerini ve uygulamasını gerçekleştirebiliyorlar mı?
15. Bir yıl içerisinde KİŞİ başı min. 3 yenileşimci fikir çıkıyor mu?
16. Bunların % 33 kadarı yenileşim projesine dönüşüyor mu?
17. Yenileşimci Fikirlerin değerlendirilmesi ve kabulü/reddi için geçen ortalama süre max 1 ay içinde midir? 18. Son 12 ay içerisinde yenileşimci fikirlerden elde edilen finansal fayda ciroya göre % 3 kadar olmuştur? 19. Çalışanlar açık yenileşime katılıyor muı?
20. "yenileşim fikirlerinin" %90 başarısızlığı doğal kabul ediliyor mu?
21. Fikri Hakları koruyan aktif bir prosedür var mı?
22. Son 3 ay içerisinde 1 patent müracaatı veya faydalı model yaratıldı mı?
23. Bir bölümde veya alanda yaratılan bilgi organizasyonun diğer bölümleri için kullanıma açık mı?
24. Çalışanlar iddialı ve fark yaratan hedefleri kabulde zorlanıyorlar mı?
25. Kurum kültürü resmi ve belirli protokollere mi yönelik yoksa yenileşime açık, hoşgörülü, iyi niyetli, bilgi paylaşımından herkesin zevk aldığı bir yenileşim atmosfer mi var?

Sonuç olarak özetlersem 25 soruya EVET ise % 100 yenileşime açıksınız. yoksa evetlerinizi 4 puan ile çarparak yenileşime açıklık % yüzdesini hesaplayınız 

Soru: Eklemek istedikleriniz.. 
• Değişen ve sürekli hızlanan iş ortamında Yenileşim trend değil gereklilik halini almaktadır.
• Yenileşim, orta büyüklükteki firmalar için fırsatlar sunmaktadır.
• Yenileşim, sadece ArGe ve Teknoloji kapsamının ötesinde iş hayatımızın her noktasına girmektedir.
• Yenileşim organizasyon içinde her noktaya yayılmalı, sadece ArGe/ÜrGe gibi birkaç birim ile sınırlı kalmamalıdır.
• Yenileşim, sonuçları aldıkça daralır ve başka yaratılacak yenilik kalmaz fikri, araştırdıkça bilgilenirsin, bilgilendikçe daha fazla Yenileşimci olursun fikrine dönüşmüştür.
• ArGe ve teknolojik gelişmeler sadece gelişmiş birkaç ülkenin tekeliden çıkmış, bilgi ekonomisine geçmek isteyen bir çok ülkeye yayılmaktadır.
• Yenileşim Ekonomisi 2010 -2020 li yılların yeni dünya ekonomik düzeninin adıdır. İş alanlarında, bu değişiklikleri algılayanlar, yorumlayanlar ve doğru uygulayanlar arasında başarılar paylaşılacaktır. Şimdi yenileşim zamanı.


Cahit Günaydın

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" gereğince kopyalanamaz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Indense Danışmanlık
Ad

% 5 05-06 Mart 2016 10 Şubat 2016 16 Nisan 2016 2429 Sayılı Kanun 449 - 650 TL 45 Saat Çalışma 4857 İş Kanunu 5510 sgk 5510 Sosyal Güvenlik Kanunu 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu 6098 Borçlar Kanunu 6102 TTK 6111 Torba Yasa 6237 Sayılı BES Kanunu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği 650 TL ve üstü adres zorunluluğu Ahmet Mengen ahmet tamtekin ali cevat ünsal alt işveren altuğ yılmaz anahtar performans arastirma Asgari ücret asıl alt işveren ilişkileri asıl işveren Asuman Sönmez aydan ermiş Banu Çakar basında biz baş müfettiş başarısızlık bau bausem BES bildirimler Bireysel Eğitim Bireysel Emeklilik Sigortası bizden haberler Bordro bordro hesaplama Bordro Programı Bordro Yazılımı Bordronun İmzalanması bosch türkiye bursa bütçe Can Erdem Canlı Yayın cem özüak çalışan bağlılığı çalışan hakları çalışma çalışma bakanlığı çalışma günleri çalışma müdürlüğü denetim Çalışma ve Sosyal Güvenlik çalıştay Çatışma Yönetimi çsgb Davranış değerlendirme denetim destek dış kaynak kullanımı dijital dönüşüm dijital ik Doruk Gülsever dr. umut köksal duygu sihirbazı duygusal zeka dünya kongresi Düşünce Yönetimi eğitim haberi eğitim ve gelişim eğitimde oyunlaştırma ekip kurma Ekip Yönetimi ekonomi eksik bilgidirim eksik gün eksik ücreti Empati emre gülsever endüstri 4.0 engelli personel ercan altuğ yılmaz erkan ataman etkileşim etkin geri bildirim Fazla Mesai fesih Geçici İş Göremezlik Gelir İdaresi gelir vergisi Gelir Vergisi Kanunu Genel Sağlık Sigortası gökhan bozdağ görev tanımları göstergeleri güçlü ve zayıf yönler güvenli davranış güvenli iletişim GVK Haberler Habibe Akşit Hafıza Teknikleri halkbank Hedef Belirleme hızlı satış honey & mumford Indense İbrahim Burkay idari para cezası İhbar Süresi ik denetimi İK Denetimi ikale ikna teknikleri ikyz15 ileri satış teknikleri iletişim indense danışmanlık indense yakında indensehr ingbank inisiyatif inovasyon insan kaynakları İnsan kaynakları insan kıymetleri insan kişilikleri insana yatırım İnsanları Tanıma Sanatı ipc isa karakaş İsa Karakaş İSG İstanbul istanbul (asya) iş analizi iş davaları iş görüşmeleri iş hukuku İş hukuku iş ilanı İş kazaları iş kazası iş kazası maliyetleri iş mevzuatı iş prosesleri İş Sağlığı iş sözleşmeleri İş Sözleşmeleri İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri İş Yasası İşçi Güveliği işe alım zirvesi işe iade işkur İşkur işyeri açılışı izin uygulamaları izin ücreti izmir kahkaha kahkaha yogası kanal ekonomi kariyer Kariyer.net Karlılık Kayıplar kıdem tazminatı kilit performans Kişisel Gelişim kişisel imaj kişisel verilerin korunması Know-How knowledge retention kobi Koçluk konferans kpi kurumiçi satış Kurumsal Eğitim kurumsal öğrenme kurumsal satış eğitimi kültürel zeka kümülatif matrah kümülatif vergi matrahı learning guarenteed LGI Project maaş makale Makaleler Marka mazeret izni McClelland mehmet ali kandemir mentorluk Motivasyon müfettiş Mülakat Teknikleri müşteri deneyimi Müşteri İlişkileri Müşteri Kaybı Müşteri Odaklılık müşteri sadakati müzakere becerileri naime yüksekbilgili Ne Zaman nefes nelly Neuro Linguistic Programming NLP Eğitimcisi NLP Eğitimi NLP nedir? NLP Practitioner norm kadro nurşen caniklioğlu Oğuz Saygın omv Onuncu Kat organizasyonel gelişim outsourcing oyun tabanlı oyunlaştırma öğrenme garantili öğrenme stilleri Özkan Başak özkan ertekin özlük işleri Part-Time pazarlama pazarlama eğitimi Pazarlama İpuçları pazarlama teknikleri perakende metrikleri performans performans değerleme performans outsourcing performans yönetimi Performas personel outsourcing personel özlük işleri personel uygulamaları peryön pozitif davranış prim kesintisi Prof. Dr. Emre Alkin Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu proje tamamlandı Risk Analizi Sağlık Sigortası Sandviç Metodu satış eğitimi satış ekipleri satış teknikleri Satış ve Pazarlama Schmolz Bickenbach seçme yerleştirme sedef baban seminer sertifika programı SGK SGK borcu sgk denetimi sgk tedavİ Sigortasız İşçi sosyal güvenlik sosyal güvenlik kurumu sözleşme stres yönetimi sunum teknikleri Şakir Gülsever takım çalışması taşeron tele-satış temsil sistemleri test torba kanun tuna çelik tunç bozbura turkcell Tüketici Davranışları Türk Ticaret Kanunu umut köksal uygulama Ücret Bordrosu ücret hesaplama ücret yönetimi vergi denetimi vergi istisnası Vergi Tahakkuk verimlilik vestel video vitamin p Web webinar yakındaki etkinlik yapılanma Yasal Değişiklikler yazı yedekleme yeni asgari ücret yeni torba yasa yenibiris yenileşim cahit günaydın yerel kampanya yönetiimi yetenek yönetimi yetkinlikler Yıllık izin Yıllık İzin Yıllık izin bölünmesi yönetici yönetici eğitimleri yöneticilik Yönetim Becerileri Yusuz Azoz Zaman Aşımı Zeki Yüksekbilgili Zeynep Derya Levent zirve zor insanlar
false
ltr
item
Indense Danışmanlık İş Blogu: Makale: Kurumsal Yenileşim (İnovasyon) Yönetimi
Makale: Kurumsal Yenileşim (İnovasyon) Yönetimi
http://3.bp.blogspot.com/-E1kSVgwFBWk/TvxBaRQUY5I/AAAAAAAAAjM/x1Gjxwe7Wn0/s320/yhteispeli.gif
http://3.bp.blogspot.com/-E1kSVgwFBWk/TvxBaRQUY5I/AAAAAAAAAjM/x1Gjxwe7Wn0/s72-c/yhteispeli.gif
Indense Danışmanlık İş Blogu
http://www.indensebb.com/2011/12/makale-kurumsal-yenilesim-inovasyon.html
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/2011/12/makale-kurumsal-yenilesim-inovasyon.html
true
7304573501428800199
UTF-8
Not found any posts TÜMÜNÜ GÖR Devamı Cevapla İptal Sil By Anasayfa SAYFALAR YAYINLAR Tümünü Gör SİZE ÖNERİLENLER KELİMELER ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR Aramanız hiçbir yayında bulunamamıştır. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pzt Sal Çrş Prş Cm Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mar Nis May Hzr Tem Ağu Eyl Ekm Ksm Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 ve üzeri hafta önce Takipçiler Takip Edin BU İÇERİK ÖZELDİR. KİLİDİ AÇMAK İÇİN PAYLAŞIN Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Bu kodları kopyalamazsınız / yazılar, kopyalamak için lütfen [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) 'ye basın