Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı, Haziran / İstanbulPersonel Özlük İşleri, İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Alt İşveren Uygulamaları, İş Sözleşmeleri, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Bordro Yapımı hakkında herşey bu eğitim programında!

PROGRAMIN AMACI
Özlük İşleri ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; Mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamak. Personel Ücret bordrosu Kavramı ve 5510 Sayılı yeni SGK yasası ile şahıs sigorta primi ödemelerinin ücret bordrosunda indirim konusu yapılması, 5510 Sayılı yasaya görev devreden SGK matrahları hesaplamasında ve uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar çerçevesinde bilgisayar ve elle örnek bordro hesapları yapılarak katılımcılara uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ

MODÜL I – İNSAN KAYNAKLARINDA PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

İNSAN KAYNAKLARI VE ÖZLÜK İŞLERİ KAVRAMI
İnsan Kaynakları Yönetimi ve İK Fonksiyonları nedir
Personel Yönetiminin amaç ve işlevleri
Personel özlük işleri uzmanı görev ve sorumlulukları,
Personel Yönetiminin ve İK Fonksiyonlarından Farkı
İnsan Kaynakları fonksiyonlarının özlük işlerinde kullanımı ve uygulamaları
Yasalar ile ilgili temel Kavramları
İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, İşyeri Açılışı Tanımlanması
İşyeri açılışı ve bildirimler,SGK bildirimleri

İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ YASASI UYGULAMALARI
Personel Yönetimi ve İş Hukuku İlişkisi
İş Yasalarına Göre Etkin Dokümantasyon Hazırlanması
İş Davalarını kazanılması için yapılması gereken çalışmalar
Performans değerlemenin İşe İade Davalarını nasıl etkiler?
Yasalar gereğince Personel Bildirimlerinin nasıl ve ne zaman yapılması
İş Sözleşmesi Çeşitleri kısmı süreli ve çağrı üzerine çalışma bildirimleri,
Kurumlarla İlgili Yazışmalar ve Belge Düzenlemesi
Deneme ve Değerlendirme Süreçleri ve kötü niyet tazminatları,
Eski ve Yeni İşveren Sorumlulukları
Askerlik Kanunundan Doğan Çalışma
Ücret kesme cezası verilmesi ve ödeme yeri,
Yargıtay Kararları

* ASIL-ALT İŞVERENLİK (TAŞERON ÇALIŞTIRMA)
Asıl ve Alt İşveren Tanımları ve alt işveren ilişkileri nasıl kurulmalı
Asıl ve Alt İşverenin sorumlulukları nelerdir ve bu konuda neleri yanlış biliyoruz?
Asıl işveren hangi riskleri taşıyor, alt işveren riskleri nasıl önlenir?
Asıl-Alt İşveren Sözleşmesi nasıl yapılır sözleşmeye konacak koruyucu maddeler, ?
Alt İşverenlerin, İşyeri Açılışı ve Müşterek sorumluluklar?
Asıl ve Alt İşverenler hangi dokümanları oluşturmalı?
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’nun alt işverenden istediği belgeler nelerdir?
Alt işverenin yükümlülükleri ve %5 Hazine yardımının kaybedilmesi sorunları?
Alt İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden hangi tedbirleri almalı?
Alt İşveren sözleşmelerinin sonlandırılması ve yapılacak işler

* YENİ YASALAR VE YAPILACAK YASAL DÜZENLEMELER
6331 Sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bilgilendirmesi
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu neleri zorunlu hale getirdi?
6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu bilgilendirmesi
Yeni Borçlar Kanunu neleri zorunlu hale getirdi?
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre İK’ da yapılması gereken çalışmalar
4857 Sayılı İş Kanununa 92. Maddesi gereğince denetim
5510 Sayılı SGK’ nda yapılan düzenlemeler,
2013 Yılında yeni yasalar ile ilgili yapılacak işlemler idari para cezaları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
İş Sağlığı ve Güvenliği nedir, Kimler İş sağlığı ve güvenliği yönetimi kapsamına gireri?
İşveren ve işçinin yükümlülükleri, kapsama alınma dönemleri,
İşverenin sorumlulukları, işçi temsilcisi seçilmesi ve eğitimi
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için hazırlanacak dokümanları nelerdir?
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şartları, İstihdam edilecek uzman ve işyeri hekimi
Personele verilecek zorunlu eğitimler, mesleki eğitim ve sağlık raporu uygulamaları
Tehlikeli ve çok tehlikeli olan işyerleri ve risk analizleri yapılması
Personel seçimi, işe alınması, çalışma dönemi ve işten çıkarmada işveren sorumlulukları,
İş kazası ve meslek hastalıkları bildirimi ve işveren sorumlulukları nelerdir?
İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışanların yükümlülükleri,
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporlar, İş Kazası tanımı,
İş sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarını işverenin yerine getirilmemesi, bakanlığa bildirim,
İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili çeşitli yönetmelikler,
Örnek olaylar ve uygulama örnekleri, Yargıtay kararları

ÇALIŞMA SÜRECİ İŞLEMLERİ
Çalışma süreleri, Fazla çalışma ve bayram çalışmaları hesaplanması
Çalışma koşullarında değişiklik, görev, unvan ve ücret değişikliği yapılması,
Personel yönetiminde kullanılan formlar ve özellikleri
İnsan Kaynakları Yönetmelikleri, oryantasyon ve organizasyon görev tanımlarının faydaları,
Disiplin Yönetmeliği ve uyarı cezası verilmesi ve işten çıkarmanın sonuçları,
Yazılı savunma alma, uyarı verme, işten çıkarma süreci ve hak düşürücü süreler
Yıllık izin hak etme ve kullanma süreci iş kazalarında izin kullandırmamanın sonuçları?
6098 sayılı Borçlar Yasasına göre izin süreleri ve kullandırılmada özellikleri
Çalışma süreci ile ilgili önemli Yargıtay kararları,

PERSONEL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE SORUNLARI
İş sözleşmelerinin sona erme şekilleri,
İşten çıkarmada Performans Yönetimi Sisteminin sürece etkisi
Hangi hallerde haklı nedenle iş sözleşmeleri sona erdirilir ve sonuçları nelerdir,
6098 Sayılı borçlar kanuna göre yeni ihbar süreleri ve yıllık izin ücreti ödenmesi,,
İhbar öneli kullanmama ve bedelini ödememenin sonuçları,
İlişik kesme prosedürleri, yazışmaları ve formlar ile etkin belge düzeni,
Sözleşmenin sona ermesinde İş güvencesi nedir, uygulamaların nasıl yapılmalı,
İşe başlatmama tazminatı ve kötü niyet tazminatı hesaplamaları,
İşe iadelerde uygulanması gereken kararlar, prosedürleri, ücret tahakkukları nasıl yapılır,
İş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde hak düşürücü süreler ve zaman aşımı süreleri,
Çalışma şekillerine göre kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları nasıl yapılmalı,
İşe başlatmama tazminatı ödenmesinde dikkat edilecek konular ödemeden kaçınma?
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği nedeniyle işverenin iş sözleşmesi fesih şekilleri

MODÜL II – ÜCRET BORDROSU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI
Bu modülü ayrıca eğitim olarak alabilirsiniz / 2 gün

ÜCRET YÖNETİMİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİ
Ücret çeşitleri, özlük işlerinde kullanım ve ücretlerin ödenmesi
Ücret şekillerine göre tatil ücreti hesaplanması
Ücretten indirim yapılamayacak haller ve ücret azaltmanın sonuçları,
Kıdem, ihbar tazminatı hesabına giren ödemeler, tazminatların eksik hesaplanması,
Yasal olarak Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler,
Ücret bordrosunda GV kesinti oranları, SGK Prim matrahı hesaplanması,
Alt İşveren (Taşeron) ücretleri, kıdem tazminatı ödemesinde asıl işveren sorumluluğu
Ücret bordro, çıkış bordrosu ve mesai bordrosu hesaplanması,
Ücret bordosu düzenleme şekli, İşyeri ve tehlike derecesine göre bordro tanzimi
Ücret bordrosunda yapılması gereken istisna ve indirimler,
SGK prim taban ve tavan uygulaması, çalışma şekillerine göre uygulanacak prim oranları,
Bordro parametreleri ve örnek bordro uygulamaları,
% 5 İşveren hazine yardımı indirim şartları ve hazine yardımının geri alınması,
Asgari geçim indirimi uygulamaları ve bordroda gösterilmesi,
Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin durumu ve yıllık beyanname uygulaması,
İşe iade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi ve vergi ödemesi,
Ücret, fazla mesai, ek ödemeler yönünden bordro örnekleri
Ücret ve bordro ile ilgili Yargıtay kararları

ÜCRET BORDROSU VE İLERİ BORDRO UYGULAMALARI
Ücret bordosu bilgileri ve düzenleme şekli
İşyeri ve tehlike derecesine veya göre bordro tanzimi
Ücret bordrosunda indirimler, sakatlık indirimleri
Gelir vergisi matrahı, oranları ve bordro uygulaması
Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları
Prime tabi olan ve olmayan kazançlar
Ücret muafiyetleri ile ilgili bordrodaki uygulamalar
İlişik kesme prosedürü ve yapılacak işlemler
Ücret ve ücret gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi,
Kıdem ve İhbar tazminatında ücret uygulaması,
Ücret ödemelerinde İleri bordro uygulamaları nedir, nasıl yapılır?
Ödenen Şahıs ve BES prim ve katkı paylarının Belgelendirilmesi
Primlerin ve katkı paylarının indirim dönemleri geçmiş ayların durumu
Devreden SGK Matrahının Sigorta prime tabi tutulması uygulamaları,
İndirime esas alınacak Hayat ve şahıs sigortaları indirim uygulamaları
Ödenen prim ve katkı paylarına tanınan teşvikler, hazine yardımları uygulaması,
5510 SGK’ a göre işveren özel sağlık sigortalarının sigorta matrahından indirim şartları
Gelir Vergisi Kanunu gereğince yapılacak özel sigorta indirimleri ve oranı
Şahıs Özel sigortaların bordroya yansıtılması uygulamaları
SGK ve gelir vergisi kanuna göre şahıs indirimlerinde oransal sınırlamalar

BORDRO UZMANLIĞI WORKSHOP UYGULAMALARI
Elle ve elektronik ortamda bordro yapılması ve katılımcılara yaptırılması
Personele yapılan ödeme şekillerine göre ücret bordrosu uygulamaları,
Özel Sağlık Sigortası ve BES ödemeli SGK Matrahından indirim uygulamaları,
Şahıs sigortaları Ödemelerinde Vergi İndirimli örnek bordo yapılması,
Bordro Uygulamaları ve Hesaplamalarında indirimlere göre uygulama örnekleri,
Personel çıkış bordrosu uygulamaları ve ibraname hazırlanması,
İşe iade kararlarında bordro yapımı,

ÖNEMLİ YARGITAY KARARLARI VE UYGULAMALAR
Eğitime katılanların karşılaştıkları sorunlar ile ilgili tartışmalar
Konular ile ilgili Yargıtay kararları ve tartışmaları
Özlük işlerinin diğer yasalar karşısındaki durumu ve uygulama örnekleri
Borçlar yasası ve icra yasaları karşısındaki durum
Yasa hükümlerini uygulamada İnsan kaynakları personelinin yapması gereken işlemler
Katılımcılar tarafından istenilecek bordro Workshop uygulamaları


TARİH / SÜRE / YER
11,12,13,14 Ağustos 2016 / 4 Gün / İstanbul

EĞİTİMCİ
ŞAKİR GÜLSEVER
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

1949 doğumlu eğitimcimiz Ankara Üniversitesi – İşletme Muhasebe bölümü mezunudur. İş Hayatına 1974 yılında Orman Genel Müdürlüğünde Muhasebeci olarak başlamıştır. 1977 yılında WAT Motor Sanayiye Muhasebe Müdür Yardımcısı olarak geçmiştir. Burada 7 yıllık tecrübesinden sonra İBAN İlaç Sanayi A.Ş.’de Muhasebe Müdürü olmuştur. 1987 yılında Sabah Yayıncılık A.Ş. / ATV Prodüksiyon A.Ş.’de Mali Müşavir olarak işe başlamıştır. Medya Holding A.Ş.ve bağlı Şirketlerin Muhasebe Müdürü, Mali İşler Koordinatör yardımcısı ve MALİ MÜŞAVİR olarak görev yapmıştır. 1993 ile 2002 yılları arasında MEDYA HOLDİNG A.Ş. bünyesinde bulunan 4.000 kişilik personelin çalıştığı 20 şirketin tüm grup personelinin İnsan Kaynakları ve personel özlük işlerinden sorumlu İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak görev yaptı. Daha sonra 2002 ile 2005 yılları arasında Sabah Gazetesi ve ATV Televizyonunu bünyesine katan Merkez Yayın Holding A.Ş. bünyesinde bulunan 2.800 personelin çalıştığı 7 şirkette İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılında Medya Yayın Holding’den ayrılarak danışmanlık ve eğitim vermekye başlamıştır.

MERKEZ YAYIN HOLDİNG A.Ş. bünyesinde bulunan SABAH GAZETESİ, ATV, MERKEZ DERGİ, MERKEZ REKLAM, MERKEZ TEKNİK gibi şirketlerin danışmanlığı yanında diğer şirketlere danışmanlık yapmakta şirketlerde İnsan Kaynakları yönetimi konusunda hizmetler, bireysel ve kurumsal eğitimler, mevzuat danışmanlığı hizmetleri vermiştir. KOSGEB veritabanında danışman olarak yer almaktadır. Merkez Yayın Holding A.Ş Grubu Şirketleri (Sabah-ATV), Ömür Matbaacılık A.Ş., Ömür Etiket Ve Ambalaj Sanayi A.Ş., İstanbul Tersanesi, Gürsaş Elektronik Cihazlar A.Ş., Merkez Tercüman Gazetesi, Data Market Bilgi Hizmetleri vb... şirketin insan kaynakları sistemini kurmuştur. İş Mahkemelerinde Bilirkişilik yapmaktadır.

ÜCRET BİLGİ
Ücret bilgisi için tıklayın!
Ad

% 5 05-06 Mart 2016 10 Şubat 2016 16 Nisan 2016 2429 Sayılı Kanun 449 - 650 TL 45 Saat Çalışma 4857 İş Kanunu 5510 sgk 5510 Sosyal Güvenlik Kanunu 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu 6098 Borçlar Kanunu 6102 TTK 6111 Torba Yasa 6237 Sayılı BES Kanunu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği 650 TL ve üstü adres zorunluluğu Ahmet Mengen ahmet tamtekin ali cevat ünsal alt işveren altuğ yılmaz anahtar performans arastirma Asgari ücret asıl alt işveren ilişkileri asıl işveren Asuman Sönmez aydan ermiş Banu Çakar basında biz baş müfettiş başarısızlık bau bausem BES bildirimler Bireysel Eğitim Bireysel Emeklilik Sigortası bizden haberler Bordro bordro hesaplama Bordro Programı Bordro Yazılımı Bordronun İmzalanması bosch türkiye bursa bütçe Can Erdem Canlı Yayın cem özüak çalışan bağlılığı çalışan hakları çalışma çalışma bakanlığı çalışma günleri çalışma müdürlüğü denetim Çalışma ve Sosyal Güvenlik çalıştay Çatışma Yönetimi çsgb Davranış değerlendirme denetim destek dış kaynak kullanımı dijital dönüşüm dijital ik Doruk Gülsever dr. umut köksal duygu sihirbazı duygusal zeka dünya kongresi Düşünce Yönetimi eğitim haberi eğitim ve gelişim eğitimde oyunlaştırma ekip kurma Ekip Yönetimi ekonomi eksik bilgidirim eksik gün eksik ücreti Empati emre gülsever endüstri 4.0 engelli personel ercan altuğ yılmaz erkan ataman etkileşim etkin geri bildirim Fazla Mesai fesih Geçici İş Göremezlik Gelir İdaresi gelir vergisi Gelir Vergisi Kanunu Genel Sağlık Sigortası gökhan bozdağ görev tanımları göstergeleri güçlü ve zayıf yönler güvenli davranış güvenli iletişim GVK Haberler Habibe Akşit Hafıza Teknikleri halkbank Hedef Belirleme hızlı satış honey & mumford Indense İbrahim Burkay idari para cezası İhbar Süresi ik denetimi İK Denetimi ikale ikna teknikleri ikyz15 ileri satış teknikleri iletişim indense danışmanlık indense yakında indensehr ingbank inisiyatif inovasyon insan kaynakları İnsan kaynakları insan kıymetleri insan kişilikleri insana yatırım İnsanları Tanıma Sanatı ipc isa karakaş İsa Karakaş İSG İstanbul istanbul (asya) iş analizi iş davaları iş görüşmeleri iş hukuku İş hukuku iş ilanı İş kazaları iş kazası iş kazası maliyetleri iş mevzuatı iş prosesleri İş Sağlığı iş sözleşmeleri İş Sözleşmeleri İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri İş Yasası İşçi Güveliği işe alım zirvesi işe iade işkur İşkur işyeri açılışı izin uygulamaları izin ücreti izmir kahkaha kahkaha yogası kanal ekonomi kariyer Kariyer.net Karlılık Kayıplar kıdem tazminatı kilit performans Kişisel Gelişim kişisel imaj kişisel verilerin korunması Know-How knowledge retention kobi Koçluk konferans kpi kurumiçi satış Kurumsal Eğitim kurumsal öğrenme kurumsal satış eğitimi kültürel zeka kümülatif matrah kümülatif vergi matrahı learning guarenteed LGI Project maaş makale Makaleler Marka mazeret izni McClelland mehmet ali kandemir mentorluk Motivasyon müfettiş Mülakat Teknikleri müşteri deneyimi Müşteri İlişkileri Müşteri Kaybı Müşteri Odaklılık müşteri sadakati müzakere becerileri naime yüksekbilgili Ne Zaman nefes nelly Neuro Linguistic Programming NLP Eğitimcisi NLP Eğitimi NLP nedir? NLP Practitioner norm kadro nurşen caniklioğlu Oğuz Saygın omv Onuncu Kat organizasyonel gelişim outsourcing oyun tabanlı oyunlaştırma öğrenme garantili öğrenme stilleri Özkan Başak özkan ertekin özlük işleri Part-Time pazarlama pazarlama eğitimi Pazarlama İpuçları pazarlama teknikleri perakende metrikleri performans performans değerleme performans outsourcing performans yönetimi Performas personel outsourcing personel özlük işleri personel uygulamaları peryön pozitif davranış prim kesintisi Prof. Dr. Emre Alkin Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu proje tamamlandı Risk Analizi Sağlık Sigortası Sandviç Metodu satış eğitimi satış ekipleri satış teknikleri Satış ve Pazarlama Schmolz Bickenbach seçme yerleştirme sedef baban seminer sertifika programı SGK SGK borcu sgk denetimi sgk tedavİ Sigortasız İşçi sosyal güvenlik sosyal güvenlik kurumu sözleşme stres yönetimi sunum teknikleri Şakir Gülsever takım çalışması taşeron tele-satış temsil sistemleri test torba kanun tuna çelik tunç bozbura turkcell Tüketici Davranışları Türk Ticaret Kanunu umut köksal uygulama Ücret Bordrosu ücret hesaplama ücret yönetimi vergi denetimi vergi istisnası Vergi Tahakkuk verimlilik vestel video vitamin p Web webinar yakındaki etkinlik yapılanma Yasal Değişiklikler yazı yedekleme yeni asgari ücret yeni torba yasa yenibiris yenileşim cahit günaydın yerel kampanya yönetiimi yetenek yönetimi yetkinlikler Yıllık izin Yıllık İzin Yıllık izin bölünmesi yönetici yönetici eğitimleri yöneticilik Yönetim Becerileri Yusuz Azoz Zaman Aşımı Zeki Yüksekbilgili Zeynep Derya Levent zirve zor insanlar
false
ltr
item
Indense Danışmanlık İş Blogu: Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı, Haziran / İstanbul
Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı, Haziran / İstanbul
http://www.indense.net/img/egitim/ozluk-4-gun.jpg
Indense Danışmanlık İş Blogu
http://www.indensebb.com/2014/05/personel-ozluk-isleri-ve-bordro-uzmanlg.html
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/2014/05/personel-ozluk-isleri-ve-bordro-uzmanlg.html
true
7304573501428800199
UTF-8
Not found any posts TÜMÜNÜ GÖR Devamı Cevapla İptal Sil By Anasayfa SAYFALAR YAYINLAR Tümünü Gör SİZE ÖNERİLENLER KELİMELER ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR Aramanız hiçbir yayında bulunamamıştır. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pzt Sal Çrş Prş Cm Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mar Nis May Hzr Tem Ağu Eyl Ekm Ksm Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 ve üzeri hafta önce Takipçiler Takip Edin BU İÇERİK ÖZELDİR. KİLİDİ AÇMAK İÇİN PAYLAŞIN Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Bu kodları kopyalamazsınız / yazılar, kopyalamak için lütfen [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) 'ye basın